1. Visām tavagaisma.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt no diviem līdz pieciem gadiem. 

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces iepakojumā vai ir iespējams pajautāt tavagaisma.lv klientu konsultantam. 

4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 

5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tai paredzētājos apstākļos. 

6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
7.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme, rēķins); 
7.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
7.3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 27117849, vai rakstot uz e-pastu: 
info@tavagaisma.lv

8. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
8.1. precei ir iepakojuma bojājumi; 
8.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
8.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis stikls, uzliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļautas pašdarbības pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
8.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 
8.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
8.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
8.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
8.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - savienojošiem kabeļiem, skrūvēm un citiem aprīkojumiem. 
8.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
8.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

9. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 
9.1. dodies pie ražotāja izplatītāja (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 
9.2. zvanīt pa tālruni 27117849, vai rakstīt e-pastu uz 
info@tavagaisma.lv kur pircēju uzklausīs tavagaisma.lv konsultants un ieteiks labāko risinājumu. 

10. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@tavagaisma.lv Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LVAtgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.